Tegning av fortvilet korall

Naturmangfold

Animasjon

I forbindelse med verdens miljødag 5. juni ønsket ForUM å lage en felles kampanjeuke med naturkrisa og mulige løsninger i fokus. Vi lagde disse tre filmene til kampanjen #forNaturen om behovet for nye avtaler for klima og naturmangfold.

Forum skrev dette i sine SoMe-kanaler:
Naturkrisa er nå: Én million av jordas åtte millioner dyre- og plantearter er truet. Dette truer også oss. Tap av natur er et alvorlig hinder for å bekjempe sult, begrense klimaendringer og nå FNs bærekraftsmål. Norge må gå i front for en sterk og forpliktende naturavtale!